Trang chủ » THỊ TRƯỜNG VÀNG BIẾN ĐỘNG, NGƯỜI MUA HỨNG TRỌN RỦI RO