Trang chủ » Doanh nghiệp gỗ xuất khẩu gặp khó khăn, tổn hại nặng nề do đại dịch Covid-19